Săptămâna mare și Învierea, pe zile

Am intrat Săptămâna mare. Este un timp în care mulți dintre noi căutăm să mergem alături de Domnul nostru, să Îl ascultăm, să contemplăm patima Lui și să ne minunăm încă o dată de învierea lui glorioasă. M-am gândit că schița de mai jos, care încadrează evenimentele din viața Domnului în zilele săptămânii, ne va fi folositoare. Cred că este de prisos să mai adaug că o astfel de împărțire rămâne mereu aproximativă, iar încadrarea exactă a unora dintre evenimente și cuvântări este imposibilă. Țin să subliniez că nu este o schiță realizată de mine. Ea a fost preluată și tradusă din cartea The Final Days of Jesus, de Andreas J. Kostenberger și Justin Taylor. Pentru cei interesați, editura Crossway oferă cartea gratuit în această perioadă (limba engleză). Ea poate fi descărcată aici!

Sărbători pline de har tuturor!

Săptămâna Mare și Învierea, pe zile

Duminică

 • Isus intră în Ierusalim: Matei 21:1-11; Marcu 11:1-10; Luca 19:29-44; Ioan 12:12-19
 • Isus Își prezice moartea: Ioan 12:20-36
 • Isus vizitează templul: Matei 21:14-17; Marcu 11:11

Luni (LIVE: ORA 18:00)

 • Isus blestemă smochinul: Matei 21:18-19; Marcu 11:12-14
 • Isus curăță templul: Matei 21:12-13; Marcu 11:15-18; Luca 19:45-48.

Marți (LIVE: ORA 19:00)

 • Lecția oferită de blestemarea smochinului: Matei 21:20-22; Marcu 11:20-26
 • Isus dă învățătură și se angajează în diverse discuții la templu: Matei 21:23-(cap.)23:29; Marcu 11:27-(cap.)12:44; Luca 20:1-(cap.)21:4
 • Isus prezice viitorul: Matei (cap.) 24-25; Marcu 13:1-37; Luca 21:5-36

Miercuri (este o zi despre care cunoaștem foarte puțin…) (LIVE: ORA 19:00)

 • Isus continuă să dea învățătură în templu: Luca 21:37-38
 • Sanhedrinul complotează să Îl omoare pe Isus: Matei 26:3-5; Marcu 14:1-2; Luca 22:1-2

Joi (LIVE: ORA 18:00)

 • Isus îi trimite pe ucenici, Petru și Ioan, să pregătească o cameră, în Ierusalim, pentru masa de Paște: Matei 26:17-19; Marcu 14:12-16; Luca 22:7-13
 • Seara, Isus mănâncă masa de Paște cu ucenicii, anunță că unul dintre ei Îl va vinde și instituie Masa Domnului: Matei 26:20-29; Marcu 14:17-23; Luca 22:14-30
 • În timpul mesei, Isus spală picioarele ucenicilor și le oferă Cuvântarea din camera de sus: Ioan 13:1-(cap.)17:26
 • Isus cântă o cântare împreună cu ucenicii, după care merg înspre Muntele Măslinilor: Matei 26:30; Marcu 14:26; Luca 22:39
 • Isus prezice lepădarea lui Petru: Matei 26:31-35; Marcu 14:27-31; Luca 22:31-34
 • Isus oferă ultimele porunci practice: Luca 22:35-38
 • Isus și ucenicii merg în Ghetsimani, unde se luptă în rugăciune, iar ucenicii se luptă să nu adoarmă, în acel ceas târziu din noapte: Matei 26:36-46; Marcu 14:32-42; Luca 22:40-46

Vineri (LIVE: ORA 18:00)

 • Isus este trădat de Iuda și arestat de autoritățile evreiești (cândva după miezul nopții, vineri dimineața foarte devreme): Matei 26:47-56; Marcu 14:43-52; Luca 22:47-53; Ioan 18:2-12
 • Isus are parte de o audiere formală înaintea lui Ana (fost mare preot și socrul lui Caiafa): Matei 26:57, 59-68; Marcu 14:53, 55-65; Luca 22:63-71
 • Așa cum a fost prezis, Petru se leapădă de Domnul și cocoșul cântă: Matei 26:58, 69-75; Marcu 14:54, 66-72; Luca 22:54b-62; Ioan 18:15-18, 25-27
 • După răsăritul soarelui, în dimineața zilei de vineri, o reuniune finală și completă a Sanhedrinului Îl condamnă pe Isus la moarte și îl trimite în fața lui Pilat din Pont: Matei 27:1-2; Marcu 15:1.
 • Iuda se răzgândește, aduce înapoi argintul și se spânzură: Matei 27:3-10
 • Pilat Îl interoghează pe Isus și Îl trimite la Irod Antipa: Matei 27:11-14; Marcu 15:2-5; Luca 23:1-7; Ioan 18:28-38
 • Irod Îl interoghează pe Isus și Îl trimite înapoi la Pilat: Luca 23:8-12.
 • Isus apare înaintea lui Pilata doua oară și este condamnat la moarte: Matei 27:15-26; Marcu 15:6-15; Luca 23:13-25; Ioan 18:38b-19:16.
 • Isus este batjocorit și merge spre Golgota: Matei 27-27-34; Marcu 15:16-23; Luca 23:26-49; Ioan 19:17
 • Isus este răstignit între doi tâlhari: Matei 27:35-44; Marcu 15:24-32; Luca 23:33:43; Ioan 19:18-27
 • Isus Își dă duhul: Matei 27:45-56; Marcu 15:33-41; Luca 23:44-49; Ioan 19:28-37.
 • Iosif din Arimateea îl îngroapă pe Isus într-un mormânt nou: Matei 27:57-61; Marcu 15:42-47; Luca 23:50-56; Ioan 19:38-42.

Sâmbătă

 • Preoții cei mai de seamă și fariseii, plasează o gardă la mormânt, cu permisiunea lui Pilat: Matei 27:62-66.

Duminică  (LIVE: ORA 10:00 si 18:00)

 • Femeile descoperă mormântul gol și primesc un mesaj din partea îngerilor: Matei 28:1-7; Marcu 16:1-7; Luca 24:1-7; Ioan 20:1
 • Femeile, pline de teamă și de bucurie părăsesc grădina pentru a-i anunța pe ucenici: Matei 28:8-10; Luca 24:8-11; Ioan 20:2
 • Primind veștile de la Maria Magdalena, Petru și Ioan aleargă la mormânt și îl găsesc gol: Luca 24:12; Ioan 20:3-10.
 • Maria se întoarce la mormânt și se întâlnește cu Isus: Ioan 20:11-18
 • Isus se arată lui Cleopa și unui prieten pe drumul către Emaus: Luca 24:13-35.
 • În acea seară, Isus se arată celor doisprezece, cu excepția lui Toma, într-o casă din Ierusalim: Luca 24:36-43; Ioan 20:19-23.
 • Arătări de mai târziu ale lui Isus și Înălțarea
 • Isus se arată celor unsprezece și lui Toma: Ioan 20:24-31
 • Isus se arată unora pe malul Mării Galileii: Ioan 21.
 • Marea Trimitere: Matei 28:16-20 (vezi și Luca 24:45-49; Ioan 20:21-23; Fapte 1:8)
 • Înălțarea: Luca 24:50-53; Fapte 1:9-11.
1 răspunde

Urmăritori & Pingbacks

 1. […] Va recomandam si articolul Săptămâna mare și Învierea, pe zile […]

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns