Rugăciune și misiune în Europa

Vineri – rugăciune și misiune în Europa – Fapte 16:9-34 În urmă cu 2000 de ani, Dumnezeu a inițiat prin apostolul Pavel prima lucrare misionară pe continentul European. Chemarea macedoniană și călăuzirea specială de care a avut parte apostolul Pavel au dat naștere la o lucrare misionară care peste secole s-a continuat în Europa prin Reforma Protestantă și prin trezirile spirituale care au avut ca rezultat trecerea Europei de la păgânism la creștinism. Mai mult, secole în șir Europa a fost un centru de unde s-au trimis misionari în toate părțile lumii. În condițiile în care Europa s-a împietrit față de Evanghelie și se întoarce din nou spre păgânism, continentul nostru devine din nou un câmp misionar. Credem că Duhul Domnului care l-a călăuzit și l-a întărit pe apostolul Pavel în predicarea Evagheliei în orașele și la popoarele Europei acum 2000 de ani, poate să lucreze din nou cu aceeași putere. Strigătul din Fapte 16: „Treci în Macedonia și ajută-ne!” (16:9b) trebuie auzit de către credincioșii baptiști din România din cel puțin două motive. Primul, este porunca Domnului să propovăduim Evanghelia în toată lumea, inclusiv în Europa. Al doilea, în multe din țările Europei avem deja români care lucrează, iar în unele localități au fost înființate deja biserici baptiste de limbă română. În vizitele pe care le-am făcut la unele biserici din diaspora europeană am văzut oameni din acele țări care s-au întors la Dumnezeu prin mărturia fraților și surorilor noastre. Cred că este vremea potrivită să ne rugăm pentru Europa și să venim înaintea lui Dumnezeu cu:

Mulțumiri: – Pentru toți cei care de-a lungul secolelor au slujit cu Evanghelia în Europa; – Pentru toți misionarii din Europa care au dus Evanghelia în alte țări, inclusiv în România; – Pentru toți credincioșii din Europa care au rămas tari în credință și sunt o mărturie bună pentru Evanghelie; – Pentru toți Românii care sunt în țările Europei și sunt mântuiți.

Mijlocire: – Pentru toate bisericile din Europa și pentru toți copiii Domnului din aceste țări; – Pentru toate bisericile baptiste Române din Europa; – Pentru toți misionarii din Europa.

Cereri: – Vreme și har de pocăință pentru popoarele Europei; – Întărirea mărturiei creștine în Europa; – Mântuirea românilor din diaspora europeană; – Biruința Evangheliei asupra tuturor puterilor întunericului.

Rugăciune și misiune în locuri mai secetoase din punct de vedere spiritual

Joi – rugăciune și misiune în locuri mai secetoase din punct de vedere spiritual – Fapte 13:1-12 Apostolul Pavel este cunoscut ca apostol al neamurilor. Încă din ziua întâlnirii lui cu Domnul Isus pe drumul Damascului, Domnul i-a descoperit prin Anania că a fost ales pentru lucrarea misionară. „Du-te, căci el este un vas pe care L-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraților, și înaintea fiilor lui Israel” (Fapte 9:15). Ascultând chemarea Domnului, îl găsim pe apostolul Pavel la începutul primei călătorii misionare împreună cu Barnaba în Cipru (Fapte 13:4). De ce tocmai Cipru? Răspunsul îl găsim în Fapte 4:36 – Barnaba este originar din Cipru. În vremea respectivă, Ciprul era o zonă mai secătuită din punct de vedere spiritual. Dar, în strategia lor misionară, Pavel și Barnaba, au ales ca punct de pornire acest loc pentru că aveau anumite relații de rudenie. Din punct de vedere misionar, aceste legături au reprezentat o ușă deschisă, o oportunitate. În vremea noastră considerăm că este la fel de important să inventariem relațiile pe care le avem noi, sau alți credincioși din bisericile noastre, și să le aducem în rugăciune înaintea Domnului ca pe niște uși deschise pentru misiune:

Mulțumiri: – Pentru legăturile de rudenie sau cunoștințe în zonele mai pustii din punct de vedere spiritual; – Pentru oportunitatea de a folosi aceste relații; – Pentru cei care sunt gata să-și deschidă casa pentru lucrarea misionară din aceste zone.

Mijlociri: – Pentru credincioșii care au astfel de relații; – Pentru păstrarea și apropierea acestor relații în vederea misiunii; – Pentru cei care sunt deschiși să transforme aceste relații în oportunități misionare.

Cereri: – Dumnezeu să trezească pasiunea pentru misiune în credincioșii care au relații cu oameni din zonele sărace din punct de vedere misionar; – Dumnezeu să deschidă uși pentru transformarea acestor legături în oportunități misionare; – Mântuirea oamenilor și înființarea unor biserici în aceste zone din țara noastră.

Rugăciune și misiune într-o localitate învecinată

Miercuri – rugăciune și misiune într-o localitate învecinată – Fapte 8:1-13.

Mandatul Domnului pentru ucenici a fost acesta: „Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1:8). Ierusalim și Iudea erau destinații mai ușoare pentru că acolo trăiau oameni din neamul lor – evrei. Samaria este o destinație misionară mai dificilă pentru că acolo sunt oameni diferiți – cu obiceiuri diferite și de altă religie. Evanghelistul Ioan menționează faptul acesta în 4:9: „Iudeii, în adevăr, nu au legături cu Samaritenii.” Indiferent de barierele pe care păcatul le-a ridicat între oameni și popoare, Dumnezeu este preocupat de mântuirea tuturor oamenilor. Mai mult, apostolul Pavel afirmă că în Hristos Domnul, Dumnezeu „a 10 surpat zidul de la mijloc care-i despărțea” pe evrei de celelalte popoare, și acum „și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh” (Efeseni 2:14- 18). Astfel că în Fapte 8 îi găsim pe credincioșii din Ierusalim mergând cu Evanghelia în alte locuri. „Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul” (v. 4). Mai mult, Filip s-a dus cu Evanghelia în Samaria și acolo Dumnezeu a deschis inima samaritenilor pentru Evanghelie (Fapte 8:5-13). Exemplul din Samaria subliniază faptul că atunci când ucenicii au ascultat porunca Domnului au experimentat lucrarea harului lui Dumnezeu în mântuirea oamenilor. Același principiu este valabil și astăzi. Dumnezeu dorește mântuirea oamenilor din localitățile învecinate. De aceea este important să ne rugăm și să împlinim porunca Domnului cu privire la lucrarea misionară. Alegeți una sau mai multe localități învecinate pe care să le aducem în rugăciune de:             Mulțumiri: – Pentru planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor; – Pentru harul care ne-a fost dat să fim misionari; – Pentru oamenii din localitățile învecinate.

Mijlociri: – Pentru cei care au pe inimă lucrarea misionară din aceste localități; – Pentru uși deschise în vederea misiunii; – Pentru strategii misionare și relații evanghelistice cu oamenii din aceste localități.

Cereri: – Pentru cercetarea Duhului peste oamenii din aceste localități; – Pentru ocazii specifice de evanghelizare personală sau publică; – Pentru roada spirituală și înființarea unor biserici sănătoase în aceste localități.

Rugăciune și misiune între vecinii noștri și ai Bisericii

Marți – rugăciune și misiune între vecinii noștri și ai Bisericii – Fapte 3:1-11. În viața de fiecare zi trecem pe lângă vecinii noștri și foarte ușor putem pierde din vedere faptul că suntem datori să ne rugăm pentru mântuirea lor și să le vorbim despre Domnul Isus printr-o mărturie frumoasă și mesaj clar. Când Petru și Ioan au mers la Templu să se roage, nu au trecut nepăsători pe lângă ologul care stătea la poarta Templului. Comoara Evangheliei Domnului Isus Hristos a fost darul cel mai prețios pe care l-au oferit acestui „vecin” al Templului și al oamenilor care mergeau la Templu să se închine lui Dumnezeu. Oare unde își vor petrece veșnicia  vecinii noștri? Conștienți de responsabilitatea noastră pentru mântuirea lor, să venim în rugăciuni de:

Mulțumiri: – Pentru vecinii mântuiți; – Pentru vecinii cu care avem relații de colaborare; – Pentru vecinii care vin la Casa Domnului la ocazii speciale.

Mijlociri: – Pentru vecinii care sunt deschiși pentru Evanghelie; – Pentru vecinii care trec prin încercări; – Pentru vecinii care sunt împotrivitori.

Cereri: – Pentru mântuirea tuturor vecinilor; – Pentru binecuvântarea familiilor lor; – Pentru deschiderea de a veni la săptămâna de rugăciune și evanghelizare. – Pentru rezolvarea eventualelor tensiuni/supărări cu vecinii.

Rugăciune și misiune între rudenii

Luni – rugăciune și misiune între rudenii – Fapte 10:1-8, 23-24, 33. Relațiile de familie se extind dincolo de familia de nucleu (părinți și copii) înspre familia extinsă – rudenii de sânge sau prin alianță. În Vechiul Testament, Dumnezeu ne vorbește atât despre rolul familiei extinse cât și despre responsabilitatea față de rudenii. Printre exemplele cunoscute putem menționa relațiile dintre Avram și Lot (Geneza 11:31), Naomi și Boaz (Rut 2:20), Mardoheu și Estera (Estera 2:5-7). De asemenea, în Romani 16, apostolul Pavel îi menționează pe „Andronic 6 și Iunia, rudele mele… Ierodion, ruda mea” (v. 7, 11), iar în Romani 9 afirmă: „simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci sunt aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești” (v.2-3). Exemplul sutașului Corneliu demonstrează cu foarte multă claritate dorința acestui ofițer din armata Imperiului Roman în legătură cu mântuirea rudelor sale. Astfel, atunci când a fost călăuzit de Dumnezeu să-l cheme pe apostolul Petru, Corneliu nu s-a mulțumit să audă doar el mesajul Evangheliei, ci și-a chemat „rudele și prietenii de aproape” (Fapte 10:24). Iar în clipa în care Petru a intrat în casa lui Corneliu, acesta i-a spus: „toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui” (10:33). Rezultatul preocupării lui Corneliu pentru veșnicia rudeniilor și prietenilor săi a fost lucrarea suverană a Duhului Sfânt în baza Evangheliei predicată de apostolul Petru spre mântuirea tuturor celor prezenți (Fapte 10:34-48). Inspirați de exemplul lui Corneliu, să venim și noi înaintea Domnului cu:

Mulțumiri: – Pentru cei care s-au întors primii la Dumnezeu dintre rudeniile noastre; – Pentru rudeniile care au fost preocupate pentru mântuirea întregii familii; – Pentru rudeniile care au o mărturie frumoasă în mijlocul familiei.

Mijlociri: – Pentru perseverență în credință a rudeniilor credincioase; – Pentru întărirea credinței rudeniilor care trec prin încercări; – Pentru întoarcerea la dragostea dintâi a rudeniilor care au obosit pe cale.

Cereri: – Pentru mântuirea rudeniilor care sunt pe calea pierzării; 7 – Pentru înțelepciune în modul de a-i atrage la ascultarea Evangheliei; – Pentru ocazii speciale în care să audă Evanghelia și să se întoarcă la Domnul.

Rugăciune și misiune în familie

Duminica, 05.01.2010rugăciune și misiune în familie, Marcu 5:15 – 20.

Familia este creată de Dumnezeu și are parte de unele dintre cele mai frumoase binecuvântări din partea Creatorului. În sămânța lui Avraam, care este Isus Hristos, Dumnezeu a promis că va binecuvânta toate familiile pământului (Geneza 12:3). În familia întemeiată și binecuvântată de Dumnezeu experimentăm cele mai intime și frumoase relații inter-umane. În familie se nasc și cresc copiii echilibrați și educați în ascultare de Domnul. Dar, așa cum spune Scriptura, după căderea omului în păcat, familia a devenit ținta atacurilor diavolului, care vrea să distrugă familia. În Marcu 5 este descrisă o familie atacată de cel rău într-un mod înspăimântător – unul din copiii acestei familii a ajuns stăpânit de o legiune de duhuri necurate. Toate metodele și încercările umane au falimentat în fața puterii celui rău. O situație disperată și aparent fără scăpare. Acolo, în ținutul Gadarei, a lucrat puterea eliberatoare a Domnului Isus și băiatul demonizat a cunoscut harul mântuirii. Acum are viața schimbată: este liniștit, îmbrăcat și întreg la minte. Imediat, după mântuire, Domnul Isus l-a trimis pe băiat misionar în familia lui: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine” (v. 19). Fiecare cunoaștem situația din propria familie și este cunoscut faptul că pentru mulți, cel mai greu loc de misiune este familia din care fac parte. Învățăm însă din exemplul acesta că și atunci când se pare că unii membri ai familiei sunt legați cu lanțuri puternice, puterea mântuitoare 5 a Domnului Isus poate aduce eliberare. De aceea, suntem încurajați să ne rugăm să putem spune împreună cu Iosua: „Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului” (Iosua 24:15b). Vom veni înaintea Domnului cu rugăciuni de mulțumire, mijlocire și cerere.

Mulțumiri: – Pentru promisiunea binecuvântării în Hristos pentru familia mea; – Pentru cei mântuiți din familie care au o viață și mărturie frumoasă; – Pentru toți membrii familiei.

Mijlociri: – Pentru cei mântuiți ca să rămână tari în credință; – Pentru cei care au obosit pe cale și sunt căldicei să revină la dragostea dintâi; – Pentru cei care au căzut de la credință să aibe har de întoarcere.

Cereri: – Cei nemântuiți să cunoască ziua cercetării; – Cei care nu vor să vină la casa Domnului, să le fie schimbată inima; – Cei care sunt stăpâniți de patimi și păcate grele să fie eliberați; – Mântuirea întregii familii.

Plan de citire a Bibliei – Decembrie 2019

1 Galateni 1-3
2 Galateni 4-6
3 Efeseni 1-3
4 Efeseni 4-6
5 Filipeni 1-4
6 Coloseni 1-4
7 1 Tesaloniceni 1-5
8 2 Tesaloniceni 1-3
9 1 Timotei 1-3
10 1 Timotei 4-6
11 2 Timotei 1-4
12 Tit 1-3
13 Filimon
14 Evrei 1-4
15 Evrei 5-7
16 Evrei 8-10
17 Evrei 11-13
18 Iacov 1-2
19 Iacov 3-5
20 1 Petru 1-2
21 1 Petru 3-5
22 2 Petru 1-3
23 1 Ioan 1-2
24 1 Ioan 3-5
25 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda
26 Apocalipsa 1-3
27 Apocalipsa 4-8
28 Apocalipsa 9-12
29 Apocalipsa 13-15
30 Apocalipsa 16-18
31 Apocalipsa 19-22

Plan de citire a Bibliei – Noiembrie 2019

1 Luca 22-24
2 Ioan 1-3
3 Ioan 4-6
4 Ioan 7-10
5 Ioan 11-13
6 Ioan 14-17
7 Ioan 18-21
8 Fapte 1-2
9 Fapte 3-5
10 Fapte 6-9
11 Fapte 10-12
12 Fapte 13-14
13 Fapte 15-16
14 Fapte 17-18
15 Fapte 19-21
16 Fapte 22-24
17 Fapte 25-26
18 Fapte 27-28
19 Romani 1-4
20 Romani 5-8
21 Romani 9-11
22 Romani 12-16
23 1 Corinteni 1-4
24 1 Corinteni 5-8
25 1 Corinteni 9-12
26 1 Corinteni 13-16
27 2 Corinteni 1-3
28 2 Corinteni 4-6
29 2 Corinteni 7-9
30 2 Corinteni 10-13

Plan de citire a Bibliei – Octombrie 2019

1 Obadia – Iona
2 Mica 1-4
3 Mica 5-7
4 Naum 1-3
5 Habacuc 1-3
6 Tefania 1-3
7 Hagai 1-2
8 Zaharia 1-2
9 Zaharia 3-6
10 Zaharia 7-10
11 Zaharia 11-14
12 Maleahi 1-4
13 Matei 1-4
14 Matei 5-7
15 Matei 8-11
16 Matei 12-15
17 Matei 16-19
18 Matei 20-22
19 Matei 23-25
20 Matei 26-28
21 Marcu 1-3
22 Marcu 4-6
23 Marcu 7-10
24 Marcu 11-13
25 Marcu 14-16
26 Luca 1-3
27 Luca 4-6
28 Luca 7-9
29 Luca 10-13
30 Luca 14-17
31 Luca 18-21

Plan de citire a Bibliei – Septembrie 2019

1 Ieremia 47-49
2 Ieremia 50-52
3 Plângeri 1-5
4 Ezechiel 1-3
5 Ezechiel 4-7
6 Ezechiel 8-11
7 Ezechiel 12-14
8 Ezechiel 15-18
9 Ezechiel 19-21
10 Ezechiel 22-24
11 Ezechiel 25-27
12 Ezechiel 28-30
13 Ezechiel 31-33
14 Ezechiel 34-36
15 Ezechiel 37-39
16 Ezechiel 40-42
17 Ezechiel 43-45
18 Ezechiel 46-48
19 Daniel 1-3
20 Daniel 4-6
21 Daniel 7-9
22 Daniel 10-12
23 Osea 1-4
24 Osea 5-7
25 Osea 8-10
26 Osea 11-14
27 Ioel 1-3
28 Amos 1-3
29 Amos 4-6
30 Amos 7-9